В ближайшее время Парламент рассмотрит проект Закона «Об амнистии». В этом году он коснулся и заключенных по «наркотической» статье 328, в том числе несовершеннолетних. Однако в документе присутствуют серьезные «оговорки», которые предполагают «индивидуальный подход», который, по сути, лишает большинство заключенных шансов на скорейшее освобождение. «Наш Дом» предложил депутату Палаты представителей Елене Анисим свой пакет дополнений в законопроект. Мы напомнили представителям власти, что истинное милосердие не терпит оговорок.

Дэпутату Палаты прадстаўнікоў
па 70-ай Стаўбцоўскай
выбарчай акрузе,
чальцу камісіі Палаты прадстаўнікоў
па адукацыі, культуры і навуцы,
будучаму кандыдату
на вышэйшую дзяржаўную пасаду
e-mail: [email protected]

МЦГІ «Наш Дом»
[email protected]

Паважаная Алена Мікалаеўна!

У траўні 2019 года Парламент разглядае Закон “Аб амністыі”, які падрыхтаваны міністрам МУС Шуневічам і старшынём Вярхоўнага суда Сукала, якія асабіста катэгарычна супраць прымянення дадзенага акта літасці дзяржавы ў адносінах да арыштаваных дзяцей, а частка і асуджаных да дасягнення 18-гадовага ўзросту.

МЦГІ “Наш Дом” спадзяецца, што Вы, як будучы кандыдат на вышэйшую дзяржаўную пасаду, не застанецеся абыякавай у баку ад дзіцячых лёсаў, якія паламалі Міністэрства ўнутраных спраў, Следчы камітэт і Вярхоўны суд.

У сувязі з чым “Наш Дом” прапануе Вам асабіста звярнуцца ў камісію па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў, якая рыхтуе законапраект да разгляду ў пленарным пасяджэнні, са сваімі пісьмовымі дэпутацкімі прапановамі, што дазволіць выступіць з абгрунтаваннем прапанаваных паправак з трыбуны Авальнай залі.

Паводле меркавання МЦГІ “Наш Дом”, у законе не павінна быць нават узгадкі аб індывідуальным падыходзе да асобаў, на якіх распаўсюджваецца амністыя.

Акт дзяржаўнай літасці павінен датычыцца ўсіх асуджаных паводле артыкулаў Крымінальнага кодэксу, якія вызначаны парламентам для прабачэння.

Але ва ўсіх папярэдніх беларускіх Законах “Аб амністыі” дэкларуецца: “Амністыя не распаўсюджваецца на асобаў, якія зламысна парушаюць парадак падчас адбывання пакарання”.

То бок дзяржаўная літасць не распаўсюджваецца на асуджаных, якія адважыліся запярэчыць альбо якія не дагадзілі іншым чынам начальніку калоніі.

“Наш Дом” мяркуе, што асабліва бурлівыя дэбаты ў Авальнай залі будуць менавіта па артыкуле 328 КК, якая ў сапраўдны час найбольш абмяркоўваецца ў беларускім грамадстве і сродках масавай інфармацыі.

МЦГІ “Наш Дом” прапануе ўключыць у Закон палажэнні:

– амністыі ўсіх без выключэння дзяцей, якія арыштаваныя да паўнагоддзя і абвінавачаныя па ўсіх частках артыкула 328 КК (акрамя часткі 5 дадзенага артыкула, аднак такіх асуджаных дзяцей паводле дадзеных грамадскага руха “Матулі 328” няма);

– вызваліць з месцаў зняволення асуджаных паводле частак 1, 2, 3, 4 артыкула 328 КК і накіраваць на паўторнае расследаванне асоб, якія асуджаны пры нявыяўленых абставінах (то бок калі ў прысудзе да асуджэння на шматлікія гады хаця б аднойчы прыгадваецца слова “неўстаноўлены”.


Депутату Палаты представителей
по 70-му Столбцовскому
избирательному округу,
члену комиссии Палаты
по образованию, культуре и науке,
будущему кандидату
на высший государственный пост
e-mail: [email protected]

МЦГИ «Наш Дом»
[email protected]

Уважаемая Елена Николаевна!

В мае 2019 года Парламент рассматривает Закон «Об амнистии», подготовленный министром МВД Шуневичем, и председателем Верховного суда Сукало, которые лично категорически против применения данного акта милосердия государства в отношении детей, арестованных, а часть и осужденных, до достижения 18-летнего возраста.

МЦГИ «Наш Дом» надеется, что Вы, как будущий кандидат на высший государственный пост, не останетесь равнодушной в стороне от поломанных Министерством внутренних дел, Следственным комитетом, и Верховным судом детских судеб.

В связи с чем, «Наш Дом» предлагает Вам лично обратиться, в комиссию по национальной безопасности Палаты (которая готовит законопроект к рассмотрению в пленарном заседании) со своими письменными депутатскими предложениями, что позволит выступить с обоснованием предлагаемых поправок с трибуны Овального зала.

По мнению МЦГИ в законе не должно быть даже упоминания на индивидуальный подход к лицам, на которых распространяется амнистия.

Акт государственного милосердия должен касаться всех осужденных по статьям Уголовного кодекса, определенных парламентом для прощения.

Но во всех предыдущих белорусских Законах «Об амнистии» декларируется: «Амнистия не распространяется на лиц, злостно нарушающих порядок во время отбывания наказания».

То есть, государственное прощение не распространяется на заключенных, посмевших возразить или иным образом не угодившим начальнику колонии.

«Наш Дом» полагает, что особенно бурные дебаты в Овальном зале будут именно по статье 328 УК, в настоящее время наиболее обсуждаемой в белорусском обществе и средствах массовой информации.

МЦГИ предлагает включить в Закон положения:

—амнистии всех без исключения детей, арестованных до совершеннолетия и обвиненных по всем частям статьи 328 УК.

Кроме части пятой данной статьи. Хотя таких осужденных детей, по данным общественного Движения «Матери 328» нет.

—освободить из мест заключения осужденных по частям 1, 2, 3, 4 статьи 328 УК и направить на повторное расследование дела лиц, которые осуждены при неустановленных обстоятельствах.

То есть, если в приговоре к осуждению на многие годы, хотя бы единожды упоминается слово «неустановленный«.


МЦГИ «Наш Дом«.
Подготовил Валерий ЩУКИН.